Cultural Project Links Bulgarian and Local Artists

A new collaborative cultural project entitled ‘Sing 2 Songs’ will show the connection between Bulgarian culture and the district’s local music, dance and traditions. The project is a partnership

Bulgarian Cultural Diversity Project Launched in the District.

A new collaborative cultural project entitled ‘Sing 2 Songs’ will show the connection between Bulgarian culture and the district’s local music, dance and traditions. The project is a partnership between Beyond Skin, Blueprint and Newry, Mourne and Down District Council. It is supported by the European Union’s PEACE IV Programme, managed by the Special EU Programmes Body (SEUPB). Match funding for the project has also been provided by The Executive Office in Northern Ireland and the Department for Rural and Community Development in Ireland.

The project workshops will both take place online via video conferencing and in natural shared spaces throughout the area, such as the Mourne Mountains. Events will take place over three months from May, June and July 2021. The first of these events will be an online workshop session on Friday, 7 May, via Zoom. There is no cost to participants, and there is a budget to assist participants with any accessibility barriers such as childcare. Details on the project can be found at:

www.beyondskin.net/sing2songs

Pictured in Bulgarian traditional dress with instruments are Veselka Nicholay Ivanov. The ‘Sing2Songs project’s activities will be facilitated by musicians who live and work in Northern Ireland in collaboration with other local music musicians.

The ‘Sing 2 Songs’ project will be a sensory experience of Bulgarian and local culture, celebrating the human spirit, and strength in togetherness as we all navigate through these challenging times. The workshops will give participants the opportunity to learn more about Bulgaria and its geographical, historical, contemporary and traditional treasures through the medium of music and song.

Newry, Mourne and Down District Council Chairperson, Councillor Laura Devlin said, “The songs of the Balkan Mountain are symbols of freedom and strong devotion to the traditions, culture and history of Bulgaria. The Bulgarian calendar is full of celebrations during the summer months. People young and old go out on the mountains, gather together and dive into colourful festivals dedicated to life, the spring and summer with songs, dances and food. There is an old tradition in Bulgaria during these celebrations where one village sings to another close village and mountain peak sings to mountain peak, sharing different songs. We look forward to our residents exploring this cultural programme and reaching out to our neighbours all the way from the Mourne Mountains to the Balkans.”

The collaborative work will showcase the connection between Bulgarian culture and the district’s local music, dance and traditions. Audio and video of the two prepared songs (Bulgarian and local) will be recorded to represent the togetherness of two nations, connected through the beauty of their traditions. Through creative collaborations with our local and global neighbours, the project will also enable moments of reflection for those loved ones we have lost whilst also nurturing our own mental health and wellbeing.

The project’s activities will be facilitated by professional Bulgarian musicians who live and work in Northern Ireland in collaboration with local musicians. The work will include consultations with participants, providing all involved with an active role in discussions and the opportunity to voice their interests, opinions and input.

For further information and to access the workshops and the ‘Sing 2 Songs’ programme of events please visit:

 www.beyondskin.net/blueprint.

Bulgarian Version: Bulgarian Cultural Diversity Project Launched in the District .

Нов съвместен културен проект, озаглавен “Запей 2 Песни” ще бъде организиран, с цел да демонстрира връзките между българската култура и местните за областта музика, танци и традиции. Проецтът се осъществява със партньорството на Beyond Skin, Blueprint и  Newry, Mourne and Down District Council. Проектът е подкрепен от програмата на Европейския съюз PEACE IV, изпълнявана от Special EU Programmes Body (SEUPB). Допълнителха финансова подкрепа е осигурна от The Executive Office in Northern Ireland and the Department for Rural and Community Development in Ireland.

Сесиите на проекта ще бъдат провеждани както чрез интернет конферентна връзка, така и сред природата, в подходящи места сред планината Моурн. Тези сесии ще се проведад в следващите три месеца – май, юни и юли на тази 2021 година. Първата сесия ще се проведе на 7-ми май, петък, от 7,30 вечерта и ще бъде интернет сесия чрез Zoom. Сесиите са безплатни за участниците. Има осигурени финанси в помощ на хората, които биха имали нужда от асистиране във връзка с тяхната мобилност или грижа за деца по време на сесиите. Подробности за проекта можете да намерите на:

 www.beyondskin.net/sing2songs

“Запей 2 Песни” ще бъде едно сензитивно преживяване на българската и местната култура, което ще даде възможност да изпитаме празненството на човешкия дух, силата на единството когата сме заедно, особено в тези тежки и трудни за всички времена. Сесиите ще дадат възможност на участниците да научат повече ча България, за нейните географски, исторически, съвременни и традиционни ценности чрез помощта на музиката и песента.

Председателят на Нюри, Моурн и Даун Областен съвет, съветниц Лора Девлин каза: “Песните на Балканите са сивол на свобода, силна привързаност към традициите, културата и историята на България. Българският календар е пълен с празници по време на пролетните и летните месеци. Хората в България, млади и стари, се събират в планините на изпънени с цвят фестивали и празници, посветени на живота, на пролетта и лятото, като се потапят в звук от песни, ритъма на танците и споделянето на трапези. Древна традиция в планините на България (Балкана и Родопите) по време на пролетните и летните празници едно село да пее и да се чуе до друго село, както и от един връх групи от хора да изпращат песен до съседен връх, като си пеят едни на други. Ние очакваме с нетърпение нашите жители да се включат в тази културна програма, за да научат повече, да достигнат до нашите съседи и приятели от планините на Моурн чак до Балканите.”

Съвместната програма ще демонстрира връзките между местната и Българската музика, танци и култура. Аудио и видео на двете песни (местна и българска)ще бъдат нашравени/записани, за да представят единството на двете нации свързани чреч техните традиции. Чрез творческо съработничество проектът ще даде възможност за моменти на отражение на загубата на любими хора и приятели в този тежък период, както и специално внимание към нашето собствено здраве, умствено, емоционално и физическо.

Сесиите на проекта ще бъдат ръководени и изпълнени от професионални български музиканти, които живеят и работят в северна Ирландия, с помощта на местни музиканти. Паботата ще включва консултации с участниците, давайки възможност на всички да имат активна роля в проекта и да изразят своите интереси, предпочитания и разбирания.

За по-нататъшна информация и за достъп до участие в сесиите “на проекта “Запей 2 Песни,  молим ви да  посетите:

www.beyondskin.net/blueprint.