Ni Chuilín Celebrates Seachtain na Gaeilge with Scoil an Droichid

0
68

dn_screen Seachtain na Gaeilge is an international Irish language festival and is one of the biggest celebrations of the Irish language that takes place each year. This year the festival is running from 4 – 17 March 2013. Féile Ghaeilge idirnáisiúnta is ea Seachtain na Gaeilge agus tá sí ar cheann de na féilte Gaeilge is mó a bhíonn ann gach bliain. Tá an fhéile á reáchtáil ón 4 – 17 Márta i mbliana. The Minister said: “It is a huge honour for me to celebrate Seachtain na Gaeilge 2013 with Scoil an Droichid by presenting fáinne’s to the children and their parents. The Irish language and culture is going from strength to strength here in the school and beyond. And you are aiming to reach out to the wider public through the schools new website. Arsa an tAire: “Is onóir mhór domsa bheith ag ceiliúradh Sheachtain na Gaeilge 2013 le Scoil an Droichid agus na fáinní seo a bhronnadh ar na leanaí agus ar a gcuid tuismitheoirí. Tá an Ghaeilge agus an cultúr gaelach ag dul ó neart go neart anseo sa scoil agus níos faide i gcéin. Agus tá sibh ag iarraidh teagmháil a dhéanamh leis an phobal mhór trí shuíomh Gréasáin úr na scoile. “My department’s aim, through the Líofa initiative is to encourage everyone to embrace the inclusivity and enrichment of the Irish language and become fluent. I launched Líofa with the aim of encouraging people of all ages, backgrounds and abilities, to take up the challenge and become fluent in Irish by 2015. “Tá sé mar aidhm ag mo roinnse, trí thionscnamh Líofa gach aon duine a spreagadh le glacadh le huileghabhálacht agus le saibhriú na Gaeilge agus éirí líofa. Nuair a sheol mé Líofa bhí sé mar aidhm agam daoine ó gach aois, cúlra agus cumas a spreagadh le tabhairt faoin dúshlán agus éirí líofa sa Ghaeilge faoi 2015. “Our initial target was to get 1,000 people to take up the Líofa challenge however since then we have far exceeded this, and several new targets, we have now set our sights on a new goal of 5000 people by 2015. Currently 3,617 people have accepted the challenge. “An sprioc thosaigh a bhí againn ná 1,000 duine a fháil le tabhairt faoi dhúshlán Líofa ach tá an sprioc sin agus roinnt spriocanna úra bainte amach againn ó shin! Táimid ag díriú ar sprioc úr anois, is é sin, 5,000 duine faoi 2015. Ghlac 3,617 duine leis an dúshlán go dtí seo. “I would like to congratulate all the children and their parents who achieved their fáinne’s today and I would encourage anyone with an interest in learning the Irish language to sign up to Líofa.” “Ba mhaith liom tréaslú leis na leanaí ar fad agus lena dtuismitheoirí a bhfuil fáinne bainte amach acu inniu agus impím ar dhuine ar bith a bhfuil suim aige/aici i nGaeilge a fhoghlaim clárú le Líofa. Information about Líofa is available online: http://www.dcalni.gov.uk/index/language-cultural-diversity-r08/liofa_introduction.htm]]>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here