Irish Language Will Be Celebrated In 2013

Nuachtlitir Chumann Gaelach Leath Chathail Eanáir 2013 Beidhag an Ghaeikge a cheiliúradh le lin 2013 ar fud an oileáin. Beidh idir imeachtaí náisiúnta, imeachtaí sa phobal, comórtais agus tionscadail nua Ghaeilge ar siúl i rith na bliana. Cén fáth 2013? Cuireadh go mór le hathbheochan na Gaeilge in 1893 le bunú Chonradh na Gaeilge a bhfuil Cumann Gaelach Leath Chathail ina chuid de. In 2013 beimid ag tabhairt aitheantais don dul chun cinn ar fad atá déanta le 120 bliain anuas ag na hea- graíochtaí Gaeilge, na scoileanna agus grúpaí eile ó shin i leith leis an Ghaeilge a chaomhnú, a bhuanú agus a chur chun cinn. Tá ionadaithe ó bhreis is 50 eagraíocht (idir eagraíochtaí Gaeilge, Gaeltachta, cultúrtha, mac léinn agus eile) ar ghrúpa oibre ag eagrú clár na bliana. Ní amháin sin ach beidh na cé- adta grúpa eile ag reáchtáil imeachtaí in 2013. Cad is féidir leat déanamh i 2013? · Bain úsáid as an nGaeilge le do chairde, do ghaolta, do chomhghleacaithe agus eile i 2013 · Páirt a ghlacadh in himeachtaí · Déan cinneadh feabhas a chur ar do chuid Gaeilge nó í a fhoghlaim in 2013 (d’fheadfaí páirt a ghlacadh san fheachtas Liofa 2015 freisin) · Téigh ar saoire go dtí an Ghaeltacht · Meall cairde thar lear le teacht go hÉirinn in 2013 le freastal ar imeachtaí de chuid Bhliain na Gaeilge agus páirt a ghlacadh i Tóstal Éirean 2013 Cuir ríomhphost chuig eolas@gaeilge2013.ie le

The Irish language will be celebrated in 2013

In 2013 throughout the island of Ireland, the Irish language will be celebrated.  There will be national events, local events, competitions and new Irish language projects organised through the year. Why 2013? The revival of the Irish language received a major boost in 1893 with the establishment of Conradh na Gaeilge of which Cumann Gaelach Leath Chathail is part. In 2013 we will be recognising the progress made over the last 120 years by Irish language organisations, schools and other groups in preserving, reviving and promoting the language. There are representatives of over 50 organisations (including Irish language, Gaeltacht, cultural, student and other organisations) on a working group organising the programme for the year. Not only that but there will also be hundreds of other organisations organising events in 2013. What can you do in 2013? · Use your Irish with friends, relatives, colleagues and others in 2013 · Attend events and take part in activities · Make the decision to improve your Irish or learn the language in 2013 (you could also sign up for the Liofa 2015 campaign) · Go on holidays to the Gaeltacht · Encourage friends abroad to come to Ireland in 2013 to attend events of Bliain na Gaeilge and to take part in The Gathering 2013 For further information contact: eolas@gaelige2013.ie]]>